Si, Pasaran

נדב

 ×”מדינה כערך עליון – קיימים רצוןלאומי ומטרות לאומיות שהמדינה דואגת לקיומם.לפיכך יש למדינה ערך מוסף מעללערכם של הפרטים המרכיבים אותה. המדינה הפשיסטית היא מהות הכול והיאהדואגת גם לפרטים. לכן מותר לה לעשות הכל,למען העם. הפרטים במדינה מעניקיםלה את חירותם מרצון. המדינה היא נצחית וכך גם משטרה הטוטליטרי דיקטטורי. (מתוך ויקיפדיה, סעיף עקרונותיו של הפשיזם בערך […]

5 הערות »

נדב בתאריך 25/10/2006 23:42 בנושא כללי

973077 דפים נצפים, 52 היום
320011 ביקורים, 34 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏